ชื่อทรัพยากรสารสนเทศ: ก้าวข้ามความเหลื่อมล้ำ: ความท้าทายของสังคมไทย
 
 
เลขหมู่ : เลขหมู่ 361.1 ว874ก
ชั้นที่ให้บริการ : 4
เอกสารตัวอย่าง : [ Download ]
รายละเอียด :

วุฒิสาร ตันไชย.  (2562).  ก้าวข้ามความเหลื่อมล้ำ: ความท้าทายของสังคมไทย.  กรุงเทพฯ:สถาบันพระปกเกล้า.

เลขหมู่ 361.1 ว874ก 2562 ชั้น 4

รายละเอียดหนังสือ

          เป็นหนังสือวิชาการประจำปีที่ได้รวบรวมความคิดเห็นในเชิงวิชาการของนักวิชาการ นักปฏิบัติผู้มีความสนใจและความเชี่ยวชาญในด้านการพัฒนา สิทธิมนุษยชน เศรษฐศาสตร์รัฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ การจัดการศึกษา การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งด้านการแพทย์ที่มีต่อประเด็นเรื่องความเหลื่อมล้ำเพื่อให้เกิดการอธิปรายปรากฏการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมไทยอันเป็นเหตุแห่งความเหลื่อมล้ำในหลากมิติ