ชื่อทรัพยากรสารสนเทศ: Biology:The problems book
 
 
เลขหมู่ : เลขหมู่ 570 ศ686บ 25
ชั้นที่ให้บริการ : 5
เอกสารตัวอย่าง : [ Download ]
รายละเอียด :

ศุภณัฐ ไพโรหกุล.  (2562).  Biology:The problems book.  กรุงเทพฯ: แอคทีฟ พริ้นท์.

เลขหมู่ 570 ศ686บ 2562 ชั้น 5

รายละเอียดหนังสือ

          การเรียนวิชาชีววิทยาสำหรับการสอบประจำภาค การสอบเข้ามหาวิทยาลัย การสอบแข่งขันต่าง ๆ ทั้งในระดับโอลิมปิกวิชาการและการแข่งขันสอบชิงทุนต่าง ๆ ข้อสอบมีการวัดและประเมินทักษะที่นอกเหนือไปจากการท่องจำ เนื้อหาต่าง ๆ ขึ้นไปในระดับที่มีการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการแก้ปัญหาโจทย์ที่มีความซับซ้อนมากขึ้น ดังนั้นทางคณะผู้เขียนจึงทำการจัดทำ หนังสือ "Biology: The Problems Book" ขึ้นมา เพื่อให้ผู้อ่านสามารถนำความรู้ที่ได้จากการเรียนในห้องเรียน หรือการอ่านหนังสือทบทวนมาใช้ในการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาที่มีความซับซ้อนเพิ่มขึ้น โดยโจทย์ในหนังสือเล่มนี้ส่วนใหญ่จะเน้นไปที่การคิดวิเคราะห์ เพื่อให้นักเรียนสามารถต่อยอดความรู้ที่ได้ไปอย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น