ชื่อทรัพยากรสารสนเทศ: การประกันคุณภาพ
 
 
เลขหมู่ : 658.4013 ศ683ก 2562
ชั้นที่ให้บริการ : 5
เอกสารตัวอย่าง : [ Download ]
รายละเอียด :

ศุภชัย นาทะพันธ์. (2562). การประกันคุณภาพ = Quality assurance. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น.

เลขหมู่ 658.4013 ศ683ก 2562 ชั้น 5

รายละเอียดหนังสือ รวบรวมความรู้ที่สำคัญเกี่ยวกับ การประกันคุณภาพ ซึ่งประกอบไปด้วย วิวัฒนาการของการประกันคุณภาพ การวางแผนคุณภาพให้กับระบบการประกันคุณภาพ การควบคุมคุณภาพให้เป็นไปตามแผน การตรวจประเมินคุณภาพ การบริหารจัดการระบบการประกันคุณภาพ รวมถึงการปรับปรุงพัฒนาผลการดำเนินการ เพื่อยกระดับของการประกันคุณภาพให้ดียิ่งขึ้น โดยในเล่มได้อธิบายเนื้อหาอย่างละเอียด พร้อมยกตัวอย่างประกอบที่หลากหลาย เข้าใจง่าย ตลอดจนมีแบบฝึกหัดท้ายบทเพื่อทบทวนความรู้ เหมาะสำหรับใช้ประกอบการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา และสำหรับวิศวกร ผู้บริหาร และผู้สนใจทั่วไปที่ต้องการศึกษาเพิ่มเติม