ชื่อทรัพยากรสารสนเทศ: วรรณกรรมยอดเยี่ยมในสมัยรัชกาลที่ ๙ ตามแนวคิดศาสตร์พระราชา
 
 
เลขหมู่ : 895.91 ว242 2562
ชั้นที่ให้บริการ : 5
เอกสารตัวอย่าง : [ Download ]
รายละเอียด :
กรมศิลปากร. (2562). วรรณกรรมยอดเยี่ยมในสมัยรัชกาลที่ ๙ ตามแนวคิดศาสตร์พระราชา. กรุงเทพฯ:
ผู้แต่ง.

เลขหมู่ 895.91 ว242 2562 ชั้น 5

รายละเอียดหนังสือ เป็นหนังสือที่รวบรวมผลการพิจารณาคัดเลือกวรรณกรรมในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่มีแนวคิดตามศาสตร์พระราชา จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษาและวรรณกรรม ประกอบด้วยวรรณกรรม 5 ประเภท ได้แก่ นวนิยาย เรื่องสั้น กวีนิพนธ์ สารคดี และวรรณกรรมสำหรับเด็กและเยาวชน ผลการพิจารณาแบ่งเป็นวรรณกรรมยอดเยี่ยม ประเภทละ 9 เรื่อง และวรรณกรรมดีเด่น ประเภทละ 61 เรื่อง ให้ข้อมูลภาพปก ชื่อผู้แต่ง ปีที่พิมพ์ และสำนักพิมพ์ พร้อมบทบรรณนิทัศน์วรรณกรรมยอดเยี่ยมทั้ง 5 ประเภท รวม 45 เรื่อง กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อประกาศยกย่องและเผยแพร่วรรณกรรมอันเป็นศิลปะทางภาษาซึ่งเป็นเครื่องมือถ่ายทอดความคิด สะท้อน