ชื่อทรัพยากรสารสนเทศ: งานเครื่องมือกลเบื้องต้น
 
 
เลขหมู่ : 621.9 อ686ง 2562
ชั้นที่ให้บริการ : 5
เอกสารตัวอย่าง : [ Download ]
รายละเอียด :

อำนาจ ทองแสน. (2562). งานเครื่องมือกลเบื้องต้น = Basic machine tools.กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น.

เลขหมู่ 621.9 อ686ง 2562 ชั้น 5

รายละเอียดหนังสือ ศึกษาและปฏิบัติงานเกี่ยวกับหลักความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเครื่องมือกล ชนิด ส่วนประกอบการทำงาน การใช้งานและการบำรุงรักษาเครื่องมือกลเบื้องต้น การคำนวณค่าความเร็วรอบ ความเร็วตัด อัตราการป้อน ปฏิบัติงาน กลึงปาดหน้า กลึงปอก เจาะรู และรีมเมอร์ งานลับคมตัดมีดกลึงปาดหน้า มีดกลึงปอก ดอกสว่าน