ชื่อทรัพยากรสารสนเทศ: ประวัติการเมืองไทยสยาม
 
 
เลขหมู่ : 959.38 ช495ป 2562
ชั้นที่ให้บริการ : 5
เอกสารตัวอย่าง : [ Download ]
รายละเอียด :

ประวัติการเมืองไทยสยาม 2475-2500 ของ ชาญวิทย์ เกษตรศิริ เป็นงานวิชาการทางประวัติศาสตร์ที่ให้ภาพการเปลี่ยนแปลงนับแต่สมัยการปฏิวัติ 2475 โดยมุ่งอธิบายสาเหตุปัจจัย ตลอดจนให้ความหมายต่อเหตุการณ์และปรากฎการณ์สำคัญๆ ทางการเมืองไทย มากกว่าที่เป็นเพียงนำเสนอว่าเกิดอะไรขึ้นและเกิดขึ้นเมื่อไหร่เท่านั้น แม้ว่าโดยช่วงเวลาของงานศึกษานี้ดูจะครอบคลุมช่วงเวลาเพียง 25 ปี คือยุคสมัยคณะราษฎร (2475-2500) และยุคสมัยคณะรัฐประหาร (2490-2500) แต่กล่าวได้ว่าเป็นหนังสือที่ให้ภาพของความเปลี่ยนแปลงทางสังคมการเมืองไทยนับแต่สมัยการปฏิรูปการปกครองประเทศตามแบบตะวันตกในสมัยรัชกาลที่ 5 ตลอดทั้งยังให้แนวความคิดต่อการเข้าใจพลังทางสังคมการเมืองไทยที่ก่อเกิดเป็นพลังมหาชนในวันที่ 14 ตุลาคม 2516 โดยภาพรวมนั้นประวัติการเมืองไทยยุคใหม่ที่มีความต่อเนื่องกว่าศตวรรษจากปี 2435 จนถึงปัจจุบันก็สามารถกล่าวสรุปจากแนวคิดในหนังสือเล่มนี้ได้ว่า ความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองไทยเป็นผลจากการต่อสู้และพลังนอกระบบราชการ โดยมีมหาอำนาจจากภายนอกเป็นปัจจัยแทรกแซงที่สำคัญ