ชื่อทรัพยากรสารสนเทศ: เทคโนโลยีการวัดและควบคุมฝุ่นละอองลอยด้วยไฟฟ้าสถิต
 
 
เลขหมู่ : 620.43 พ614ท 2562
ชั้นที่ให้บริการ : 5
เอกสารตัวอย่าง : [ Download ]
รายละเอียด :

หนังสือเล่มนี้เป็นพื้นฐานและเชิงประยุกต์สำหรับผู้อ่านให้ได้ทราบถึงเทคโนโลยีการวัดและควบคุมฝุ่นละอองลอยด้วยไฟฟ้าสถิตที่ประกอบด้วย คุณภาพอากาศ และผลกระทบของฝุ่นละอองลอยต่อสุขภาพมนุษย์ หลักมูลฐานของไฟฟ้าสถิต สนามไฟฟ้าและโค-โรนาดิสชาร์จ การสร้างแรงดันสูงสำหรับงานไฟฟ้าสถิตแก๊สและการเคลื่อนที่ของอนุภาค การอัดประจุอนุภาค การตกตะกอนเชิงไฟฟ้าสถิตของอนุภาค เครื่องตกตะกอนเชิงไฟฟ้าสถิต การจำแนกขนาดอนุภาคด้วยความเคลื่อนที่ได้ไฟฟ้า การวัดประจุละอองลอย เครื่องจำแนกขนาดอนุภาคแบบความความเคลื่อนที่ได้ไฟฟ้า และเครื่องตรวจหาละอองลอยทางไฟฟ้า ซึ่งรายละเอียดต่างๆ ในหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน ทั้งทางด้านวิชาการ การเรียนการสอน การวิจัย และการประยุกต์ใช้ในการทำงานเกี่ยวข้องกับการตรวจวัดและควบคุมมลพิษทางอากาศต่อไป