ชื่อทรัพยากรสารสนเทศ: เคมีอาหารเบื้องต้น = Basic food Chemistry
 
 
เลขหมู่ : 641.1 น614ค 2563
ชั้นที่ให้บริการ : 5
เอกสารตัวอย่าง : [ Download ]
รายละเอียด :

อาหารทุกชนิดทั้งที่มาจากพืชและสัตว์มีส่วนประกอบหลักเป็นสารประกอบทางเคมี ทั้งสารอนินทรีย์และสารอินทรีย์ อาทิ น้ำ โปรตีน ลิพิด คาร์โบไฮเดรต แร่ธาตุ และวิตามิน