ชื่อทรัพยากรสารสนเทศ: การบัญชีชั้นสูง 1 = Advanced Accounting
 
 
เลขหมู่ : 657 น723ก 2563 ล.1
ชั้นที่ให้บริการ : 5
เอกสารตัวอย่าง : [ Download ]
รายละเอียด :

หนังสือเล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้อ่านประกอบวิชาการบัญชี ซึ่งประกอบด้วยหลักการบัญชีเกี่ยวกับรายได้ แนวปฏิบัติในการรับรู้รายได้ สัญญาก่อสร้างระยะยาว สัญญาเช่า สำนักงานใหญ่และสาขา ผลประโยชน์ของพนักงาน การเปลี่ยนแปลงทางบัญชีและข้อผิดพลาด ในการจัดพิมครั้งนี้มีการแก้ไขปรับปรุงให้ทันสมัยมากขึ้นและเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ที่มีการปรับปรุงใหม่ ได้แก่ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ทำจากลูกค้า และฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า เนื้อหาแต่ละบทมีตัวอย่างการแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินของบริษัทต่าง ๆ