ชื่อทรัพยากรสารสนเทศ: คู่มือการบริหารอัตรากำลังเชิงกลยุทธ์ = Manual of strategic manapower management
 
 
เลขหมู่ : 658.3 ก412ค 2563
ชั้นที่ให้บริการ : 5
เอกสารตัวอย่าง : [ Download ]
รายละเอียด :

คู่มือการบริหารอัตารากำลังเชิงกลยุทธ์เป็นคู่มือช่วยให้ความรู้ ความเข้าใจ สามารถฝึกฝนทักษะการวางแผนและบริหารอัตรากำลังให้สอดรับกับกลยุทธ์ขององค์กร โดยมีพื้นฐานแนวคิดเชิงวิชาการรองรับการวิเคราะห์