ชื่อทรัพยากรสารสนเทศ: เมฆเหิน น้ำไหล (วรรณกรรมจีนร่วมสมัย)
 
 
เลขหมู่ : 895.13 ฟ212ม 2563
ชั้นที่ให้บริการ : 5
เอกสารตัวอย่าง : [ Download ]
รายละเอียด :

ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดขึ้นทำให้ชาวจีนมีความขัดแย้งกันในด้านทัศนคติ ความเชื่อ ค่านิยม และจริยธรรม ระหว่างชาวจีนรุ่นเก่าที่ผ่านการต่อสู้กับความยากลำบากนานาในช่วงของ การพัฒนาประเทศตามแนวทางสังคมนิยมกับชาวจีนรุ่นใหม่ที่ไปตามกระแสการพัฒนาให้เป็นสี่ทันสมัย เรื่อง เมฆเหิน น้ำไหล สะท้อนให้เห็นถึงความขัดแย้งดังกล่าวและการปรับตัวของชาวจีนรุ่นเก่าให้เข้ากับ กระแสความเปลี่ยนแปลง ซึ่งมีทั้งผู้ที่ปรับตัวได้และผู้ที่ล้มเหลว จุดเน้นของเรื่องอยู่ที่สังคมปัญญาชน ปัญญาชนรุ่นเก่ากับรุ่นใหม่มีอุดมคติและระบบคุณค่าที่แตกต่างกัน คุณค่าเดิมเน้นความรู้และคุณธรรม อันเป็นคุณสมบัติของนักปราชญ์ คุณค่านี้กำลังถูกท้าทายจากวัฒนธรรมใหม่ที่มีความพึงพอใจทางวัตถุเป็น อุดมคติสูงสุด