ชื่อทรัพยากรสารสนเทศ: โลกที่ข้าพเจ้ามองเห็น (The World As I See It)
 
 
เลขหมู่ : 501 อ993ล 2563
ชั้นที่ให้บริการ : 5
เอกสารตัวอย่าง : [ Download ]
รายละเอียด :

นำเสนอการมองเห็นโลกในอีกแง่มุมหนึ่งของอัลเบิร์ต ไอนสไตน์ เป็นมุมมองอันผสานหลักการและเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และศาสตร์แขนงอื่น ๆ รวมทั้งศิลปศาสตร์เข้าด้วยกัน ซึ่งนักอ่านจะไม่ค่อยพบเห็นจากนักเขียนหรือนักปรัชญาท่านอื่น ๆ หากวิทยาศาสตร์คือ ความจริง และพิสูจน์ได้ด้วย เหตุผล แนวความคิดจากการมองโลกแบบอิงวิทยาศาสตร์ของ อัลเบิร์ต ไอนสไตน์ ก็นับได้ว่าตั้งอยู่บนพื้นฐานของความจริงในแง่มุมอันไม่อาจมองข้าม