สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2563

วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2564 เวลา 9.00 น.
——–
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
จัดประชุมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2563
——–
โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกร่วมประเมิน ดังนี้
1. รองศาสตราจารย์ ภรณี ศิริโชติ
ประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก
2. รองศาสตราจารย์ ชัยเลิศ ปริสุทธกุล
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บูรณจิตร แก้วศรีมล
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในสถาบัน
ประชุมผ่านช่องทางออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting
——–
โดยอาจารย์ ดร.ศิริกาญจน์ โพธิ์เขียว ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ
เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม พร้อมคณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ
——–
โดยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ผลการประเมินคะแนนอยู่ในระดับดีมาก (5.00)
ทั้งนี้คณะกรรมการได้ให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการดำเนินงานของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป