สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

การตรวจเยี่ยมหน่วยงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

การตรวจเยี่ยมหน่วยงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
——–
วันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม 2564 เวลา 15.00 – 15.30 น.
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ารับการตรวจเยี่ยมหน่วยงานของคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
โดยมีรายชื่อคณะกรรมการ ดังนี้
1.ดร.พลสัณห์ โพธิ์ศรีทอง ประธานกรรมการ
2.นายชัยสิทธิ์ ภูวภิรมย์ขวัญ กรรมการ
3.รศ.สุธน เสถียรยานนท์ กรรมการ
4.ผศ.สมหมาย มหาบรรพต กรรมการ
5.รศ.ดร.สุวัฒน์ ฉิมะสังคนันท์ กรรมการ
6.ผศ.ดร.พิษณุ บางเขียว เลขานุการ
7.อาจารย์ ดร.เพ็ญพร ทองคำสุก ผู้ช่วยเลขานุการ
8.รศ.สายัณ พุทธลา ผู้ช่วยเลขานุการ
ประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting