สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

การประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง ห้องสมุดปัจจุบัน และบรรณารักษ์ในอนาคต และประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563

การประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง ห้องสมุดปัจจุบัน และบรรณารักษ์ในอนาคต (Library Today and Librarian Tomorrow)
และประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563
——–
วันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 2564
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
นำโดย อาจารย์ ดร.ศิริกาญจน์ โพธิ์เขียว ผู้อำนวยการ
อาจารย์เนตร โพธิ์เขียว ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
นางศิริรัตน์ น้ำจันทร์ บรรณารักษ์
นางสาวชไมพร ตะเภาทอง นักเอกสารสนเทศ
——–
เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง ห้องสมุดปัจจุบัน และบรรณารักษ์ในอนาคต (Library Today and Librarian Tomorrow)
และประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563
โดยสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูประถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพมหานคร