สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

การประชุมโครงการปรับปรุงห้องมินิเธียเตอร์ ชั้น 6 และห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 8

act_may03
วันพุธที่ 19 พฤษภาคม 2564
คณะกรรมการผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุร่วมประชุมเพื่อพิจารณา ดังนี้
📍 งานปรับปรุงห้องมินิเธียเตอร์ ชั้น 6
เรื่องเพื่อพิจารณา
1.ขอส่งมอบงาน งวดที่ 1 และงวดที่ 2
2.ขอขยายระยะเวลา
3.ขออนุญาตเข้าพื้นที่ในช่วงวันเสาร์ – วันอาทิตย์
เวลา 14.00 น.
📍 งานปรับปรุงและตกแต่งห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 8
เรื่องพิจารณา
1.ขอสงวนสิทธิ์วันทำงาน 15.00 น.
ณ ห้องประชุมราชาวดี ชั้น 6 สำนักวิทยบริการฯ