สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

การประชุม การจัดทำหลักสูตรการเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรมรูปแบบ APA 7th

act_may11
การประชุม การจัดทำหลักสูตรการเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรมรูปแบบ APA 7th
——
วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม 2564 เวลา 9.00 น.
จัดประชุม โดยมีผู้บริหาร และบุคลากร เข้าร่วมประชุมผ่าน Zoom Meeting ดังนี้
1.อ.ดร.ณัฐชัย เปลี่ยนวิจารณ์
2.อ.ดร.สร้อยสุดา เลาะหมุด
3.ผศ.อภิญญา หนูมี
4.น.ส.วราภรณ์ พุ่มรอด
5.น.ส.สุภาภรณ์ เสียงเย็น
6.น.ส.ชุมภู เมืองคลี่
7.นายสืบยศ สินบัว
8.นายภูชิต พิมพ์พิทักษ์
9.น.ส.วิรัตน์กานต์ ชื่นบานเย็น
10.น.ส.โบว์ แซ่เจียม
——-
โดยกล่าวถึงการวางแผนการจัดทำหลักสูตรการเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรมรูปแบบ APA 7th โดยกำหนดการใช้เงินงบประมาณในการจัดทำหลักสูตร รวมไปถึงขั้นตอนการดำเนินงานจัดการอบรมตามระยะเวลาที่กำหนด