สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

การประชุม การจัดทำหลักสูตรการเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรมรูปแบบ APA 7th

act_june16
ประชุมการจัดทำหลักสูตรการเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรมรูปแบบ APA 7th
——
วันพุธที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น.
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
จัดประชุมคณะทำงานการจัดทำหลักสูตรการเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรมรูปแบบ APA 7th
โดยมี อาจารย์ ดร.ศิริกาญจน์ โพธิ์เขียว ผู้อำนวยการ เป็นประธาน
พร้อมด้วยผู้บริหาร และคณะทำงานการจัดทำหลักสูตร เข้าร่วมประชุม
ณ ห้องประชุมบุณฑริก ชั้น 7 อาคารบรรณราชนครินทร์
เพื่อร่วมกันพิจารณาเนื้อหาของหลักสูตรการเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรมรูปแบบ APA 7th
โดยวิทยากรแต่ละท่านได้นำเสนอเนื้อหาในส่วนที่ตนเองรับผิดชอบให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณา เพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสม
——