สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

การประชุม การจัดทำหลักสูตรการเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรมรูปแบบ APA 7th

act_july12
ประชุมการจัดทำหลักสูตรการเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรมรูปแบบ APA 7th
——
วันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น.
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
จัดประชุมคณะกรรมการจัดทำหลักสูตรการเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรมรูปแบบ APA 7th
ผ่านระบบ Zoom Meetings
โดยมี อาจารย์ ดร.ศิริกาญจน์ โพธิ์เขียว ผู้อำนวยการ เป็นประธาน
เพื่อร่วมกันพิจารณาเนื้อหาหลักสูตร ให้มีความถูกต้อง
และรูปแบบสไลด์การนำเสนอ ให้มีความน่าสนใจ
——