สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

นิทรรศการเพื่อน้อมรำลึกถึง พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙

1536_20201012_093010-3
1535_20201012_093010-2
1534_20201012_093010-1
1533_20201012_093010-0
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญชมนิทรรศการ ที่ได้จัดแสดงหนังสือและสื่อวีดีทัศน์เกี่ยวกับ พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ รวมถึงพระอัจฉริยภาพของพระองค์
เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่มีต่อพสกนิกรปวงชนชาวไทย
สถานที่จัดแสดง : บริเวณ ชั้น ๑ อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ