สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

กิจกรรม Library Tour

📣 กิจกรรม Library Tour สำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 📣
——–
วันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2564
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
จัดกิจกรรม Library Tour
ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาเศรษฐศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ จำนวน 33 คน
——–
⏰ตั้งแต่เวลา 9.00-11.00 น.
🖥โดยรับชมผ่านทางออนไลน์ Zoom Meeting
🙋‍♀️ วิทยากรโดย
นางสาวเครือวัลย์ ไกรเทพ
และนางสาวโบว์ แซ่เจียม