สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์

1527_20201008_082844-2

สำนักวิทยบริการและเทตโนโลยีสารสนเทศ
จัดการอบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
ให้แก่นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม
วันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม 2563 เวลา 15.30 – 17.00 น. ณ ห้อง IT1
โดยวิทยากร คุณสืบยศ สินบัว และคุณชมภู เมืองคลี่

มีเนื้อหาในการอบรมดังนี้
1.ฐานข้อมูล Opac
2.ฐานข้อมูล ProQuest Dissertations & Theses Global
3.ฐานข้อมูล JGATE : Social & Management Science Collection
4.ฐานข้อมูล WDL World Dissertations Library

ฐานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
1.EBSCO eBooks Collection
2.iG library
3.ebrary eBooks
เพื่อให้สามารถเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศได้ตรงตามความต้องการ
และสามารถใช้ทรัพยากรสารสนเทศต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เป็นประโยชน์ในการสนับสนุนการเรียนการสอนการวิจัย ดูน้อยลง

วิทยากร : อาจารย์ ดร.ศิริกาญจน์ โพธิ์เขียว