สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ขยายระยะเวลาการส่งคืนหนังสือ โดยไม่มีค่าปรับ
เนื่องด้วยประกาศจากทางมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (โควิด-19)
จากสถานการณ์ดังกล่าว สำนักวิทยบริการฯ จึงมีมาตรการช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษาในการยืม – คืนทรัพยากรสารสนเทศจากห้องสมุด
นักศึกษาสามารถนำทรัพยากรสารสนเทศมาส่งคืนได้ตั้งแต่
วันที่ 18 มกราคม 64 เป็นต้นไป โดยไม่เสียค่าปรับ
หมายเหตุ หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ สำนักวิทยบริการฯ จะแจ้งให้ท่านทราบอีกครั้ง
#ปลอดค่าปรับ #สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ