สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ขยายระยะเวลาค่าปรับทุกประเภท ถึงวันที่ 18 เมษายน 2564

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แจ้ง ขยายระยะเวลาค่าปรับทุกประเภท
ถึงวันที่  18  เมษายน  2564 

เนื่องด้วยประกาศจากทางมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (โควิด-19)
จากสถานการณ์ดังกล่าว สำนักวิทยบริการฯ จึงมีมาตรการช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษาในการยืม – คืนทรัพยากรสารสนเทศจากห้องสมุด

หมายเหตุ หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ สำนักวิทยบริการฯ จะแจ้งให้ท่านทราบอีกครั้ง