สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ขยายระยะเวลาค่าปรับทุกประเภท ถึงวันที่ 1 พฤษภาคม 2564

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แจ้ง
ขยายระยะเวลาค่าปรับทุกประเภท
ถึงวันที่ 1 พฤาภาคม 2564
———
เนื่องด้วยประกาศจากทางมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (โควิด-19)
จากสถานการณ์ดังกล่าว สำนักวิทยบริการฯ จึงมีมาตรการช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษาในการยืม – คืนทรัพยากรสารสนเทศจากห้องสมุด
———
หมายเหตุ หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ สำนักวิทยบริการฯ จะแจ้งให้ท่านทราบอีกครั้ง