สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
แจ้งขยายระยะเวลาค่าปรับทุกประเภท ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 
เนื่องด้วยประกาศจากทางมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (โควิด-19)
จากสถานการณ์ดังกล่าว สำนักวิทยบริการฯ จึงมีมาตรการช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษาในการยืม – คืนทรัพยากรสารสนเทศจากห้องสมุด 
หมายเหตุ หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ สำนักวิทยบริการฯ จะแจ้งให้ท่านทราบอีกครั้ง
**************************
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Facebook : library.bansomdej
Website: http://library.bsru.ac.th
[email protected]: http://bit.ly/3bkrZDO
E-mail : [email protected]