สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำนักวิทยบริการฯ เปิดรับบทความ 
ลงวารสารสารสนเทศ (Journal of Information) (TCI กลุ่ม 2)
ขอเชิญชวนผู้สนใจส่งบทความวิชาการ บทความวิจัย บทความปริทัศน์ 
ด้านบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ และสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
การส่งบทความผ่านระบบออนไลน์ (thaijo)
https://www.tci-thaijo.org/index.php/oarit/index
———————————————————–
ติดต่อและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
คุณชุมภู เมืองคลี่ สำนักวิทยบริการฯ (อาคาร 8) ชั้น 3 
เบอร์โทร 02-473-7000 ต่อ 1700 กด 8207 
Facebook : library.bansomdej
Website: http://library.bsru.ac.th
[email protected]: http://bit.ly/3bkrZDO
E-mail : [email protected]