สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ขอเชิญชวนอาจารย์และบุคลากร ตรวจสอบการค้างส่งทรัพยากร

📣 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  📣
ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
สามารถตรวจสอบการค้างส่งทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดได้ดังนี้
 
👉ประเภทสิ่งพิมพ์ เช่น หนังสือ 📘
👉ประเภทโสตทัศนวัสดุ เช่น CD, VCD, DVD 📀
 
📍 ขั้นตอนตรวจสอบการค้างส่งทรัพยากรสารสนเทศ
 
1. สแกน QR Code
2. กรอกรหัส
👉 นักศึกษา กรอก รหัสนักศึกษา
👉 อาจารย์และบุคลากร กรอก รหัสบัตรประชาชน
3. แสดงผลรายการทรัพยากรสารสนเทศ