สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ขอเชิญเข้าร่วม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการเขียนบทความวิชาการและบทความวิจัย เพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและระดับนานาชาติ

📣 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ขอเชิญเข้าร่วม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการเขียนบทความวิชาการและบทความวิจัย
เพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและระดับนานาชาติ
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

📍 เรื่อง “เทคนิคการวางโครงเรื่องและวิธีการเขียนบทความวิชาการ
ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ “

📝วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ณักษ์ กุลิสร์ อาจารย์ประจำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

📆 วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2565
⏰ เวลา 9.00 – 12.00 น.
💻 ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM
✍️ลงทะเบียนได้ที่ https://link.bsru.ac.th/dip หรือ สแกน QR Code

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

📍 เรื่อง “เทคนิคการเขียนบทความวิจัย ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”

📝 วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฌาณุกรณ์ ทับทิมใส
อาจารย์ประจำสาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

📆 วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2565
⏰ เวลา 13.00 – 16.30 น.
💻 ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM
✍️ลงทะเบียนได้ที่ https://link.bsru.ac.th/dj9 หรือ สแกน QR Code

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

💁‍♀️ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : คุณโบว์ หมายเลขโทรศัพท์ 084-143-2542