สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ขอเชิญ อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ ACM Digital Library

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ขอเชิญ อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์
ACM Digital Library เป็นฐานข้อมูลทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
จากสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง จดหมายข่าว และเอกสารในการประชุมวิชาการ
ที่จัดทำโดย ACM (Association for Computing Machinery)
ซึ่งเนื้อหาเอกสารประกอบด้วยข้อมูลที่สำคัญ เช่น รายการบรรณานุกรม
สาระสังเขป article reviews และบทความฉบับเต็ม ให้ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี 1985 – ปัจจุบัน
—————
เข้าใช้งานฐาน ACM ได้ที่http://arcbs.bsru.ac.th/web2011/doc/database.html หรือ https://dl.acm.org/
กรณีที่ต้องการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ภายนอกเครือข่ายมหาวิทยาลัย สามารถลงทะเบียนขอใช้ผ่านระบบ VPN ได้ที่ http://bsru.me/vpnregister