สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ขอเชิญ อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ Web of Science

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ขอเชิญ อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์
Web of Science เป็นฐานข้อมูลอ้างอิง (Citation Database ) ที่ให้ข้อมูลบรรณานุกรม พร้อมด้วยบทคัดย่อ รายการอ้างอิง (Cited Reference) และรายการอ้างถึง (Citing Article) ซึ่งครอบคลุม สาขาวิทยาศาสตร์ เช่น เคมี ฟิสิกส์ วิศวกรรม เป็นต้น สาขาสังคมศาสตร์ เช่น จิตวิทยา บริหารธุรกิจ
เป็นต้น และสาขามนุษยศาสตร์ เช่น ศาสนา เอเชียศึกษา ปรัชญา ศิลปะ ดนตรี เป็นต้น จากวารสารกว่า 10,000 ชื่อ ตั้งแต่ปี 2001- ปัจจุบัน
—————
เข้าใช้งานฐาน Web of Science, WOS ได้ที่
http://arcbs.bsru.ac.th/web2011/doc/database.html
หรือ https://link.bsru.ac.th/2o1
กรณีที่ต้องการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ภายนอกเครือข่ายมหาวิทยาลัย สามารถลงทะเบียนขอใช้ผ่านระบบ VPN ได้ที่ http://bsru.me/vpnregister