สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ขอแนะนำฐานข้อมูลวารสารออนไลน์ e-Journal

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ขอแนะนำฐานข้อมูลวารสารออนไลน์ e-Journal 📗🔎💻
——–
📍 JGATE : Social & Management Science Collection
https://jgateplus.com/search/login/
——–
📍 SpringerLink Journal
http://link.springer.com
——–
📍 Thai Journals Online (ThaiJO)
https://www.tci-thaijo.org/
——–
💻 สามารถสืบค้นข้อมูลได้ที่เว็บไซต์สำนักวิทยบริการฯ
https://library.bsru.ac.th/journals/
👉 หมายเหตุ : ใช้งานภายนอกเครือข่ายมหาวิทยาลัย สามารถลงทะเบียนขอใช้ผ่านระบบ VPN ได้ที่ http://bsru.me/vpnregister
——–