สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ขอแนะนำฐานข้อมูลออนไลน์ e-Database

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ขอแนะนำฐานข้อมูลออนไลน์ e-Database 🔎💻
——–
📍 Academic Search Complete
http://search.ebscohost.com
——–
📍 ACM Digital Library
http://dl.acm.org/dl.cfm
——–
📍 Art & Architecture Complete
http://search.ebscohost.com/
———
📍 Emerald Management (EM92)
http://www.emeraldinsight.com
———-
📍 JGATE : Social & Management Science Collection
https://jgateplus.com/search/login/
———-
📍 ScienceDirect
http://www.sciencedirect.com
———–
📍 Web of Science
http://apps.webofknowledge.com
———-
📍 Academic Search Ultimate
http://search.ebscohost.com/
——–
📍 Applied Science & Technology Source Ultimate
http://search.ebscohost.com/
——–
📍 Computer & Applied Sciences Complete (CASC)
https://search.ebscohost.com/login.
——–
📍 Food Science Source
http://search.ebscohost.com/
——–
📍 Legal Source
http://search.ebscohost.com/
——–
SpringerLink Journal
http://link.springer.com
——–
💻 สามารถสืบค้นข้อมูลได้ที่เว็บไซต์สำนักวิทยบริการฯ
https://library.bsru.ac.th/e-database/
👉 หมายเหตุ : ใช้งานภายนอกเครือข่ายมหาวิทยาลัย สามารถลงทะเบียนขอใช้ผ่านระบบ VPN ได้ที่ http://bsru.me/vpnregister
——–