สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ขั้นตอนการเข้าใช้บริการภายในสำนักวิทยบริการฯ

ขั้นตอนการเข้าใช้บริการภายในสำนักวิทยบริการฯ 
1. สแกน Barcode บัตรนักศึกษา หรือ  2. สแกน  QR Code Matrix

หมายเหตุ : ผู้ใช้บริการสามารถ Download Application 
โดย Search คำว่า Martix Library 
สามารถ Download ได้ทั้งในระบบ Android และ IOS