สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ขอเชิญ อาจารย์ นักศีกษา บุคลากรภายใน และภายนอก
เข้าร่วมอบรมการเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรมรูปแบบ APA 7th
โดยวิทยากร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประภาพรรณ  หิรัญวัชรพฤกษ์
วันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 9.00 –  16.30 น.
โดยอบรมผ่านโปรแกรม ZOOM พร้อมรับใบประกาศวุฒิบัตร