สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ขอเชิญ อาจารย์ นักศีกษา บุคลากรภายใน และภายนอก
เข้าร่วมอบรม การสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ (OPAC) และการใช้ Application ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Matrix
โดยวิทยากร : คุณอรทัย ศรีหาโคตร (Senior system library)
บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่นเซอร์วิส
วันศุกร์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2564
อบรมผ่านโปรแกรม ZOOM พร้อมรับใบประกาศวุฒิบัตร