สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข่าวประชาสัมพันธ์ : อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ขอเชิญ อาจารย์ นักศึกษา บุคลากรภายใน และภายนอกเข้าร่วมอบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์

โดยวิทยากร : คุณจิรวัฒน์ พรหมพร บริษัทบุ๊คโปรโมชั่นแอนด์เซอร์วิส
และ คุณมนทกานติ จันทรวรินทร์ บริษัท EBSCO Information Service

วันพุธที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2564
อบรมผ่านโปรแกรม ZOOM พร้อมรับใบประกาศวุฒิบัตร
ลงทะเบียนได้ที่  https://link.bsru.ac.th/97 หรือสแกน คิวอาร์โค้ด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : คุณโบว์ หมายเลขโทรศัพท์ 084-143-2542