สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข่าวประชาสัมพันธ์ : แจ้งเวลาเปิด-ปิดทำการของสำนักวิทยบริการฯ

สำนักวิทยบริการฯ เปิดทำการ เดือนมีนาคม 2564
วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8.00 น. – 16.30 น.
วันอาทิตย์ ปิดบริการ
หมายเหตุ : หากมีการเปลี่ยนแปลง วันและเวลาการเปิดให้บริการ สำนักวิทยบริการฯ จะแจ้งให้ท่านทราบ