สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ เข้ามอบของขวัญปีใหม่ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2564

25 ธันวาคม 2563
คณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ เข้ามอบของขวัญปีใหม่ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2564 ให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย