สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ ขอแสดงความยินดีแด่คณาจารย์

คณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ
ขอแสดงความยินดีแด่ คณาจารย์ ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้บริหาร รายนามดังนี้
✍ คณะครุศาสตร์
อาจารย์ ดร.เพ็ญพร ทองคำสุก คณบดีคณะครุศาสตร์
 
✍ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
อาจารย์จันทรัศมิ์ สิริวุฒินันท์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
 
✍ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
อาจารย์สิริชัย เอี่ยมสอาด ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา