สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

จัดพิธีทำบุญสืบสานประเพณีสงกรานต์และรดน้ำดำหัว ประจำปี 2564

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
นำโดยคณะผู้บริหาร คณะกรรมการประจำสำนักฯ และบุคลากร
จัดพิธีทำบุญสืบสานประเพณีสงกรานต์และรดน้ำดำหัว ประจำปี 2564
เพื่อแสดงถึงความเคารพนบน้อมและความกตัญญูกตเวทีต่อผู้ใหญ่ ครู อาจารย์
เพื่อความเป็นสิริมงคลและเสริมสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานขององค์กร
ณ ห้อง Learning Commons ชั้น 1 อาคารบรรณราชนครินทร์