สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

82_cover_20201203_125843

วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2563 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
จัดอบรมการใช้งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Matrix ให้กับบรรณารักษ์ห้องสมุดคณะครุศาสตร์  
โดยวิทยากรจาก บริษัทบุ๊คโปรโมชั่น แอนด์เซอร์วิส จํากัด
ณ ห้อง IT 1 ชั้น 8 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา