สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

การประชุมและทดสอบระบบคลังข้อมูลดิจิทัล

act_june32
วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 – 12.00 น.
 
นำโดย ผศ.ดร วิมล อุทานนท์ และ อ.เนตร โพธิ์เขียว ผู้บริหารสำนักวิทยบริการฯ 
และบุคลากรสำนักวิทยบริการ ดังนี้
1.นางสาวชุมภู เมืองคลี่
2.นางศิริรัตน์ น้ำจันทร์
3.นางสาวรสสุคนธ์ อุดมศรี
4.นางสาวโบว์ แซ่เจียม
5.นางสาวชมพูนุท ชาญจรัสพงศ์
6.นายสืบยศ สินบัว
 
ประชุมร่วมกับ ดร.ประสิทธิชัย เลิศรัตนเคหกาล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจำ
สำนักวิทยบริการฯ เพื่อทำการทดสอบระบบการจัดทำคลังข้อมูลดิจิทัล
สำหรับการจัดเก็บและเผยแพร่ข้อมูลของมหาวิทยาลัย
ณ ห้อง Learning Commons
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ