สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

79_cover_20201126_110554
วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563
นักศึกษาสาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ จัดสัมมนาวิชาการในหัวข้อ “คุณค่าของ Rare Books ที่ถูกลืมเลือนในยุค Gen Z”
โดยวิทยากร ดร. ตรงใจ หุตางกูร
เวลา 13.00 – 16.30 น.
ณ อาคารบรรณราชนครินทร์ ชั้น 5
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา