สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

นักศึกษาสาขาวิชาการบริหารการศึกษา เข้าเยี่ยมชมสำนักวิทยบริการฯ

นักศึกษาสาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย เข้าเยี่ยมชมแหล่งสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
——–
วันเสาร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 9.00 – 12.00 น.
หลักสูตรครุศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 
ดำเนินโครงการบริการวิชาการแก่สังคม อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาโดยจัดกิจกรรมแนะนำมหาวิทยาลัย สถานที่แหล่งเรียนรู้ และแหล่งสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ
 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้รับบริการมีความรู้ความสามารถทางบริหารการศึกษามีวิสัยทัศน์กว้างไกลและมีความพร้อมที่จะเป็นผู้บริหารสถานศึกษาและผู้สนับสนุนการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
 
ทั้งนี้ นักศึกษาสาขาวิชาการบริหารการศึกษาจำนวน 87 คน ได้เข้าเยี่ยมชมแหล่งสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
โดยมีอาจารย์ ดร.ศิริกาญจน์ โพธิ์เขียว ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ นางสาวชุมภู เมื่องคลี่ หัวหน้างานจัดการสารสนเทศ และนายสืบยศ สินบัว หัวหน้างานเทคโนโลยีและนวัตกรรม เป็นวิทยากร แนะนำแหล่งสืบค้นข้อมูลสารสนเทศแก่นักศึกษา
 
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ IT1 ชั้น 8 อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
——–