สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

นิทรรศการเพื่อน้อมรำลึกถึง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ๒๓ ตุลาคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

๒๓ ตุลาคม น้อมเกล้ารำลึก วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอน้อมเกล้ารำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ จึงได้จัดแสดงหนังสือพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจรวมทั้งรับชมภาพวีดีทัศน์
ณ บริเวณชั้น ๑ อาคารบรรณาราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ