สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

นิทรรศการเพื่อน้อมรำลึกถึง สมเด็จย่า ๒๑ ตุลาคม เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ

1563_20201026_110515-1

๒๑ ตุลาคม น้อมเกล้ารำลึก ๑๒๐ ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอน้อมเกล้ารำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ จึงได้จัดแสดงหนังสือพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจรวมทั้งรับชมภาพวีดีทัศน์
ณ บริเวณชั้น ๑ อาคารบรรณาราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ