สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

นิทรรศการ วันปิยมหาราช พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ได้จัดแสดงนิทรรศการ หนังสือและสื่อวีดีทัศน์ เกี่ยวกับพระราชประวัติ
พระราชกรณียกิจ รวมถึงพระอัจฉริยภาพของพระองค์
เพื่อน้อมเกล้ารำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อพสกนิกรปวงชนชาวไทย