สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

นิทรรศการ วันปิยมหาราช พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ร.๕

นิทรรศการ วันปิยมหาราช
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕
๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๔
——–
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ได้จัดแสดงนิทรรศการ หนังสือและสื่อวีดีทัศน์ เกี่ยวกับพระราชประวัติ
พระราชกรณียกิจ รวมถึงพระอัจฉริยภาพของพระองค์
เพื่อน้อมเกล้ารำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อพสกนิกรปวงชนชาวไทย
——–
สถานที่จัดแสดง : บริเวณ ชั้น ๑ อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ