สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

นิทรรศการ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ๒ เมษายน ๒๕๖๔ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญชมนิทรรศการ ที่ได้จัดแสดงหนังสือและสื่อวีดีทัศน์เกี่ยวกับ พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ รวมถึงพระอัจฉริยภาพของพระองค์ สถานที่จัดแสดง : บริเวณ ชั้น ๑ อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

นิทรรศการ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
๒ เมษายน ๒๕๖๔
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญชมนิทรรศการ ที่ได้จัดแสดงหนังสือและสื่อวีดีทัศน์เกี่ยวกับ
พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ รวมถึงพระอัจฉริยภาพของพระองค์
สถานที่จัดแสดง : บริเวณ ชั้น ๑ อาคารบรรณราชนครินทร์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ